Information om behandling av personuppgifter för arbetssökande 
 
Omvårdnad i Skönvik AB med organisationsnummer 556453-9681, nedan kallat Bolaget, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Din integritet är viktig för oss.  
Dina personuppgifter kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Bolagets berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering och kompetensförsörjning.  
Följande personuppgifter kommer att behandlas: de uppgifter du själv delar genom ditt CV, ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester. Känsliga personuppgifter behandlas inte i Bolagets rekryteringssystem. Därför ombeds du som sökande att säkerställa att din ansökan är fri från personnummer och information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang innan handlingarna skickas in. Handlingar som innehåller känsliga personuppgifter kan komma att tas bort eller redigeras för att värna din integritet.  
Personuppgifterna kommer delas med personer som arbetar med rekrytering inom Bolaget. Externa samarbetspartners inom rekrytering, säkerhet och tillhandahållande av system kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system. Personuppgifterna kommer endast behandlas inom EU och EES.  
I samband med rekrytering kommer personuppgifter sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Senast två år efter avslutad rekrytering eller efter uppladdning av spontanansökan till kandidatbank kommer uppgifterna att raderas.  
Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom Bolaget, begäran om ett kostnadsfritt registerutdrag avseende vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering, överföring eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till Bolagets dataskyddsombud på e-postadress dataskyddsansvarig@oisab.se.  
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du inlämna klagomål till Datainspektionen med e-postadress datainspektionen@datainspektionen.se.